خانواده محترم سعادتمند و هیئت عزادارن حسینی فهادان

درگذشت اسطوره مرثیه سرای ایران مرحوم مغفور حسین سعادتمند را به شما تسلیت عرض مینماییم.

 

از طرف هیئت عزاداران حسینی کوی کوشکنو یزد